Yleiset käyttöehdot

Seuraavia käyttöehtoja sovelletaan ainoastaan lakisääteisiin toimenpiteisiin, joihin ei liity loppukäyttäjiä:

Myynti- ja toimitusehdot (PDF | 702 KB)

Yleiset GEZE Scandinavia AB:n tuotteiden myyntiä ja toimitusta koskevat ehdot

§ 1 Soveltamisala

Alla olevia ehtoja sovelletaan GEZE Scandinavia AB:n (GEZE) tuotteiden myyntiin, toimitukseen ja asennukseen, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. 

§ 2 Erityismääritelmät

”Sopimus” tarkoittaa tuotteiden ostoa koskevaa sopimusta, jonka GEZE ja ASIAKAS ovat solmineet. 
”Tuote” tai ”tuotteet” tarkoittavat kaikkia GEZEn milloin tahansa myyntiin tarjoamia tuotteita.
”Tekniset asiakirjat” tarkoittavat kaikenlaista teknistä tietoa, piirustuksia, kuvia ja muuta materiaalia, jonka GEZE siirtää ASIAKKAALLE tai asettaa hänen käyttöönsä, huolimatta siitä, siirretäänkö materiaali fyysisessä, sähköisessä tai muussa muodossa. 
”Loppukäyttäjä” tarkoittaa tuotteen käyttäjiä.          

                   
§ 3 TARJOUS

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen laatimispäivästä. 

§ 4 TIEDOT JA TEKNISET ASIAKIRJAT

Kaikki painoa, mittoja, kapasiteettia, hintoja tai teknisiä arvoja koskevat ja muut GEZEn markkinointimateriaalissa esiintyvät tiedot ja ohjeet, mukaan lukien luettelot, esitteet, lehtiset, mainokset, kuvamateriaalit ja hinnastot yms., jotka on luovutettu ASIAKKAALLE ovat vain arvioita, eikä niiden voida katsoa sisältävän takuita tai tarkkoja tietoja. Teknisiä asiakirjoja ei saa ilman GEZEn antamaa kirjallista suostumusta käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin siihen, että ASIAKAS pääsee teknisiin asiakirjoihin, eikä niitä saa kopioida, jäljentää, luovuttaa tai muutoin luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman GEZEn kirjallista suostumusta.


§ 5 RAKENTEELLISET MUUTOKSET

GEZE pidättää itsellään oikeuden tehdä rakenteeseen, materiaalivalintoihin, suorituskykyyn jne. liittyviä 
muutoksia niistä ASIAKKAALLE etukäteen ilmoittamatta, jos se katsoo ne tarpeellisiksi. GEZEn velvollisuus on kuitenkin varmistaa, että muutokset eivät heikennä tuotteiden laatua, kapasiteettia ja tarkoituksenmukaisia käyttöominaisuuksia. Tehdyt muutokset eivät anna 
ASIAKKAALLE oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin.

§ 6 KULJETUSKUSTANNUKSET JA RISKINSIIRTO

Myyntitapahtuma toteutetaan tehtaalla tai myyntipisteessä, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti sovittu muista toimitusehdoista. ASIAKAS vastaa kaikista GEZEn tuotteiden kuljetukseen liittyvistä kustannuksista ja riskeistä GEZEn tehtaalta tai myyntipisteestä lähtien. ASIAKKAAN on huolehdittava kuljetusvakuutuksista. Tätä kohtaa 6 sovelletaan myös silloin, jos toimituksen suorittaa GEZEn alihankkija, jolloin myyntipisteenä on alihankkijan myyntipiste GEZEn tehtaan tai myyntipisteen sijasta. GEZEllä on sovituista toimitusehdoista riippumatta oikeus laskuttaa ASIAKKAALTA rahtikulut. 

§ 7 HINNAT, LASKUTUS JA MAKSUT

Hinnastossa on esitetty tuotteiden bruttohinnat ilman arvonlisäveroa, ellei toisin ole ilmoitettu. Hinnastoissa voi olla kirjoitusvirheitä. GEZE pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutoksiin. GEZEllä on oikeus tarkistaa tarjouksissa ja hinnastoissa olevia hintoja, jos vuosittain 1. tammikuuta päätettävät vaihtokurssiin perustuvat hinnat muuttuvat meneillään olevan kalenterivuoden aikana. GEZE laskuttaa, soveltuvilta osin, 80 prosenttia tuotteen toimittamisen jälkeen tapahtuvista kurssimuutoksista (EUR – SEK). Laskutus tapahtuu tuotteen toimituksen yhteydessä ja asennuksesta laskutetaan sitten, kun se on suoritettu. Laskun eräpäivä on 30 päivää laskutuspäivästä, ellei osapuolten välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Maksu suoritetaan GEZEn ilmoittamalle tilille. Jos ASIAKAS ei suorita maksua ajallaan, GEZEllä on oikeus viivästyskorkoon eräpäivästä lähtien siihen asti, kunnes maksu on suoritettu korkolain (ru. räntelagen) mukaisesti.

§ 8 OMISTUKSENPIDÄTYS

Myydyt tuotteet ja lisävarusteet pysyvät GEZEn omistuksessa, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan. 

§ 9 Viivästyminen

GEZEn on tilauskuitin laatimisen jälkeen ilmoitettava arvioitu toimitusaika. Jos GEZE havaitsee, että ilmoitettu toimitusaika ei toteudu, GEZEn on ilmoitettava ASIAKKAALLE kirjallisesti uudesta odotettavissa olevasta toimitusajasta. Silloin ASIAKKAALLA ei ole oikeutta tehdä valitusta toimituksen viivästymisestä. GEZE ei vastaa viivästymisestä ASIAKKAALLE aiheutuvista suorista tai epäsuorista tappioista, paitsi jos viivästyminen johtuu GEZEn törkeästä huolimattomuudesta. GEZEn viivästymisestä johtuva korvausvastuu ei myöskään koskaan eikä missään tapauksessa ylitä viivästymiseen liittyvän tuotteen ostohintaa. Jos viivästyminen on ratkaisevaa, ASIAKKAALLA on kuitenkin oikeus peruuttaa osto.

§ 10 Tuotteiden palauttaminen

Tuotteet voi palauttaa vain, jos siitä on ASIAKKAAN ja GEZEn välillä kirjallisesti sovittu. Jos tuotteet palautetaan yhteisymmärryksessä, GEZEllä on oikeus laskuttaa ASIAKKAALTA 20 prosenttia tuotteen hinnasta.

§ 11 Valitukset, puutteet ja vastuunrajoitus

ASIAKKAAN velvollisuus on korjata viat välittömästi, loppukäyttäjän puolella, korjaustöiden tai kunnossapitotöiden yhteydessä. ASIAKAS vastaa osapuolten välillä vaurioista, jotka ASIAKAS on aiheuttanut loppukäyttäjälle ASIAKKAAN huolimattomuuden johdosta. ASIAKAS ei voi väittää tuotetta vialliseksi, jos ASIAKAS ei ole kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun ASIAKAS huomasi tai hänen olisi pitänyt huomata vika, ilmoittanut (valittanut) viasta GEZElle. Jos ASIAKAS ei tee ilmoitusta viasta kahden (2) vuoden sisällä siitä, kun ASIAKAS on vastaanottanut tuotteen, ASIAKAS menettää oikeutensa vedota vikaan. Valitus on tehtävä kirjallisesti täyttämällä GEZEn valituslomake ja mahdollinen viallinen komponentti on lähetettävä kirjallisen pyynnön jälkeen GEZElle tarkastettavaksi, jolloin ASIAKKAAN on maksettava kuljetuskustannukset. GEZE toimittaa korvaavat tuotteet tai suorittaa korjauksen oman harkintansa mukaan 24 kuukauden sisällä toimituksesta, kohtuullisen ajan kuluessa, jos ASIAKAS osoittaa toteen, että tuotteet ovat viallisia ja tekee niistä ilmoituksen yllä määritellyn ajan kuluessa. Jos ASIAKAS suorittaa tuotteen korjauksen itse, kokonaan tai osittain, GEZEllä ei ole minkäänlaisia sitoumuksia tai velvollisuuksia ASIAKASTA kohtaan ja ASIAKAS menettää valitusoikeutensa. GEZEn suorittaman korjauksen yhteydessä lisättyjen uusien osien suhteen menee valitusaika umpeen samanaikaisesti kuin tässä kohdassa 11 esitetyt tuotetta koskevat valitukset. 

GEZEn velvollisuuksiin eivät sisälly tilanteet, joissa puute johtuu siitä, että tuotetta ei ole asennettu, ammattimaisesti huollettu tai käytetty täysin GEZEn kirjallisten ohjeiden mukaisesti, tai muutoksista tai teknisistä toimenpiteistä, joita on suoritettu ilman GEZEn kirjallista suostumusta tai epätavallisista olosuhteista, kuten ympäristövaikutuksista jne., mutta ei niihin rajoittuen. Jos korjausta tai korvaavien tuotteiden toimitusta ei ole suoritettu kohtuullisen ajan kuluessa ilmoituksesta, ASIAKKAALLA voi olla oikeus hinnan alennukseen. ASIAKAS ei saa esittää muita korvausvaatimuksia. GEZE ei vastaa epäsuorista tai jonkin tapahtuman seurauksena syntyneistä vahingoista, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, seisokit ja voiton menetys. GEZE vastuu ei myöskään koskaan, missään tapauksessa, ylitä viallisen tuotteen ostohintaa. 

§ 12 Sopimuksen rikkominen

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi ja vaatia vahingonkorvausta, jos toinen osapuoli rikkoo tämän sopimuksen ehtoja törkeästi tai toistuvasti. Jos osapuoli haluaa vedota sopimuksen rikkomiseen, kyseisen osapuolen on ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun ensimmäinen osapuoli tuli tietoiseksi olosuhteista, jotka aiheuttivat sopimusrikkomuksen, ja – ensimmäisellä kerralla, kun rikkomus voidaan korjata – tarjottava sopimusta rikkovalle osapuolelle korkeintaan kymmenen (10) päivää aikaa virheen korjaamiseen. Jos kyseinen osapuoli ei yllä mainitusta menettelystä huolimatta korjaa virhettä, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus siitä ilmoittamatta. Osapuoli voi myös välittömästi purkaa sopimuksen, jos toinen osapuoli (i) lopettaa maksujen suorittamisen tai laittaa vireille hakemuksen yritysrakenteen uudistamisesta tai on vaihtoehtoisesti julistettu vararikkoon tai (ii) rikkoo luottamuksellisuusvelvoitetta kohdan 14 mukaisesti. 

§ 13 Vastuunvapautus – ylivoimainen este 

Seuraavat olosuhteet johtavat osapuolten vastuunvapautukseen, jos kyseiset olosuhteet estävät sopimuksen täytäntöönpanon tai tekevät sopimuksen täyttämisestä kohtuuttoman hankalaa: työnseisaukset, lakot, sulut tai muut olosuhteet, jotka eivät ole osapuolten hallinnassa, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tulipalo, sota, liikekannallepano tai odottamaton värväys, julkiset maksut, takavarikoinnit, valuuttarajoitukset, mellakat ja     häiriöt, kuljetusmahdollisuuksien keskeytyminen, valuuttasiirtojen, veden ja muiden resurssien jakelun keskeytykset, yleinen materiaalipula, suuremmat päällekkäiset toiminnot ja alihankkijan aiheuttamat toimituksiin liittyvät virheet tai viiveet. Osapuoli, joka vetoaa vastuunvapautukseen ylivoimaisen esteen vuoksi, on viivytyksettä ilmoitettava tapahtuneesta ja tapahtuman päättymisestä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, kirjallisen ilmoituksen jälkeen, jos jokin yllämainituista olosuhteista tekee sopimuksen täytäntöönpanemisesta mahdotonta.


§ 14 Luottamuksellisuus

Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan sopimuksen voimassaoloajan ja yhden (1) vuoden sen jälkeen ehdotonta luottamuksellisuutta kaikissa osapuolten välisiin sopimuksiin liittyvissä asioissa ja muissa kaupallisissa ja/tai teknisissä olosuhteissa, jotka toinen osapuoli on saattanut toisen osapuolen tietoon yhteistyön puitteissa ja jotka eivät välittömästi ole julkista tietoa tai joita on luonteensa vuoksi käsiteltävä luottamuksellisina. Luottamuksellisuuden rikkominen johtaa vahingonkorvausvastuuseen. 

§ 15 Käyttöoikeus

ASIAKAS vastaa kaikkien tuotteen toimittamiseen tarvittavien käyttöoikeuksien hankkimisesta ja maksaa niihin liittyvät kustannukset. 


§ 16 Muut säännökset

ASIAKKAAN velvollisuus on antaa markkinoiden käyttöön asianmukaiset ohjeet toimitettujen tuotteiden ominaisuuksista, ellei voida oikeutetusti olettaa, että kyseiset ominaisuudet ovat yleisesti tunnettua ja muutoin esitetty pakkauksissa, ohjekirjoissa yms. yhdessä tarpeellisten kuvausten ja varoitustekstien kanssa.   

 
§ 17 Lainsäädäntö ja päätösvaltainen tuomioistun

Sopimus on Ruotsin lain alainen ja tästä sopimuksesta syntyneet mahdolliset riitakysymykset tulee ratkaista GEZEn rekisteröidyn toimipaikan alueellisessa oikeudessa.